Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viadezynwoltura dezynwoltura
0793 478a 422
Reposted fromsideror sideror viaAmericanlover Americanlover
3525 cb8f 422

lilli-lu-68:

Contatto

preservable:

if you both agree to take a nap instead of going out, it’s a date

Reposted frommirosia mirosia viagosialap gosialap
Reposted fromlaitcondense laitcondense viaddrag ddrag
4827 9bb7 422
Reposted fromnikotyna nikotyna
2654 e506 422
Reposted fromimyours imyours viaboringsoup boringsoup
6994 9787 422
Reposted fromfuckblack fuckblack viahidingtonight hidingtonight
Pogardzam wszystkimi i mam wstręt taki do hołoty umysłowej, że rzygam.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, 132 rocznica urodzin dziś
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaphilomath philomath
Reposted fromlaitcondense laitcondense viaojtam ojtam
1942 ccfd 422
Reposted fromlostness lostness viaojtam ojtam
5846 020b 422
Reposted fromkarahippie karahippie
6369 4d58 422
Reposted frommslexi mslexi viaojtam ojtam
2953 2bb8 422
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaretaliate retaliate
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
6984 4cd8 422
Reposted fromtoadboy toadboy vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl