Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8351 1f17 422
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viadojenka dojenka
2240 5d1f 422
0771 33e5 422
Reposted fromapatia apatia viasatyra satyra
2239 228e 422
Reposted fromkarahippie karahippie
Reposted fromI-am-Fine I-am-Fine vianikotyna nikotyna
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
2227 abc0 422
Reposted fromkarahippie karahippie
0131 bef6 422
Reposted frompunisher punisher viahidingtonight hidingtonight
5020 b2f2 422
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasouxie souxie
8906 61c1 422
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasouxie souxie
9859 1176 422
Reposted frombabyface babyface viahidingtonight hidingtonight
4643 5de7 422
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaojtam ojtam
5481 2edf 422
Reposted fromsailormoon sailormoon viaojtam ojtam
7474 5d61 422
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaojtam ojtam
0390 5b76 422
Reposted fromoll oll viasatyra satyra
3989 18c4 422
Reposted fromMatalisman Matalisman viaAmericanlover Americanlover
0388 ad19 422
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl