Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0633 fb6c 422
Kazik - Twój ból jest lepszy niż mój numerem 1 Listy Przebojów Trójki
9453 913f 422
Reposted fromkeik keik viaboringsoup boringsoup
7023 188e 422
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaboringsoup boringsoup
8136 adb5 422
Reposted fromEtnigos Etnigos vianikotyna nikotyna
4578 c813 422
Reposted fromdivi divi
4180 a770 422
Reposted fromnulaine nulaine viaphilomath philomath
7653 ea3e 422
Goodfellas, M. Scorsese (1990)
Reposted frommovieguy movieguy viaiblameyou iblameyou
7478 8c98 422
Reposted fromtichga tichga viadrainaway drainaway
3372 5d3d 422
Reposted fromart-is-diverse art-is-diverse viaeazyi eazyi
1019 583e 422
Reposted fromphilipp philipp viasatyra satyra
0102 a1de 422
Reposted fromteijakool teijakool viasatyra satyra
2302 799e 422
Prince charming 🐸 GOTCHA🤴
Reposted fromSohaylamichelle Sohaylamichelle viasatyra satyra
4014 5b0a 422
Reposted fromhrafn hrafn viaeazyi eazyi
3032 4a7a 422
Paris, 30s
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
3068 bbf8 422
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
6445 151f 422
Reposted fromkarahippie karahippie
6449 67d4 422
Reposted fromkarahippie karahippie
3060 b27b 422
Adam Asnyk - Szkoda!
Reposted fromsoftboi softboi viadojenka dojenka
1143 475a 422
Reposted fromexpensive expensive viatoffifee toffifee

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...